اقاصمدبایارانش هرکاری که ازدستشان برمی امد امجام دادند .بازم ازاینکه همون اول حذف نشدیم خداراشاکریم