بی جهت نیست که این اقافرهاد توی دل ما استقلالیها
یک جای خوب وهمیشگی برای خودش داره