مبارک باد این جشن نوروز
همراه با
 پیروزی استقلال آبی دل
برعربهای پرمدعا"شادباشید وخوش باشید که تیممان همیشه شادی افرین باشد